وسايل لازم
  • نمد
  • نخ
  • سوزن
  • قيچي
  • مهره
  • چشم عروسك
  • چسب مايع
  • نخ رنگي ضخيم
مراحل ساخت
۱
 
feltmouse1وسايل لازم را تهيه كنيد.  براي چشم موش ،  مي توانيد چشم عروسك آماده از بازار تهيه كنيد يا اينكه خودتان آنرا درست كنيد. براي اين كار، دورتادور ورق قرص خالي را با قيچي جدا كنيد تا فقط گردي آن باقي بماند. يك دانه عدس درون آن بگذاريد و پشت ورق قرص را  مقوا بچسبانيد.
۲
 
feltmouse2از پارچه اي نمدي، يك تكه كوچك مستطيلي جدا كنيد و آنرا از وسط تا كنيد. با قيچي آنرا طوري برش بزنيد كه وقتي تا پارچه را باز كرديد، يك قلب نمدي داشته باشيد.
۳
 
feltmouse3دوباره پارچه را تا كنيد و دورتادورش را با نخ سفيد مطابق عكس بدوزيد. فضاي كوچكي باقي بگذاريد تا با پنبه داخل عروسك را پر كنيد.
۴
 
feltmouse4چشم آموزش عروسك را سرجاي مناسب با چسب مايع بچسبانيد. از نخ رنگي ضخيم، پاپيوني درست كنيد و به عنوان دم موش به آن بدوزيد. براي بيني موش هم از مهره رنگي اسفاده كنيد.
feltmouse5