وسايل لازم
 
  • يك عدد بشقاب كاغذي يكبار مصرف
  • مقوا
  • چسب كاغذي
  • چسب مايع
  • روزنامه
  • آكروليك يا رنگ روغن
  • قلمو
مراحل ساخت
۱
 
paper-plate-chickens-how-to1مطابق عكس بالا، يك بشقاب كاغذي يكبار مصرف را از وسط  تا كنيد و قسمت مياني آنرا از روزنامه هاي مچاله شده، پر كنيد.
۲
 
paper-plate-chicken-how-to2روي يك تكه مقوا، عكس يك دم و نوك خروس يا مرغ را كشيده و با قيچي آنرا از مقوا جدا كنيد. حال دم مرغتان را با چسب كاغذي مطابق عكس بالا بچسبانيد. قسمت مياني بشقاب را كه قبلا از روزنامه پر كرده بوديد، با چسب كاغذي مانند عكس بچسبانيد.
۳
 
paper-plate-chicken-papier-mache1دور تا دور كار را روزنامه بچسبانيد.
۴
 
finished-chickens-twoآكلروليك هاي رنگي و قلمو را در اختيار كودكتان قرار دهيد تا به سليقه خودش،عروسك سازي كاردستي اش را رنگ كند.
paper-plate-chickens-with-boots-michelle