وسايل لازم
 
  • كاموا نازك قرمز
  • كاموا نازك سفيد
  • سوزن
  • قيچي
  • مهره
مراحل ساخت
۱
 
octapus1مقداري كامواي نازك و سفيد را دور كتاب، بپيچيد. وسط حلقه كاموايي را مطابق عكس، گره بزنيد. سپس كتاب را از ميان كامواها بيرون بياوريد. قسمتي از كامواها را به عنوان سر هشت پا، انتخاب كنيد و با نخ گره بزنيد تا از بدن عروسك جدا شود. مطابق عكس، پايين كامواها را يك برش بزنيد تا از هم جدا شوند.
۲
 
octapus2كامواهاي ريش ريش شده را به هشت قسمت تقسيم كنيد. مانند عكس با كاموا قرمز رنگ، هر كدام از دسته هاي باريك كاموا را ببنديد و پايينش را گره بزنيد.ساخت عروسك با مهره براي عروسكتان، چشم بگذاريد.
octapus3