وسايل لازم
 
 
  • كاغذ يا مقوا رنگي
  • قيچي
  • مداد رنگي
مراحل ساخت
۱
 
cutawayanimalpapper1الگوي جوجه را دانلود كنيد و آن را روي كاغذ رنگي بكشيد و با قيچي جدا كنيد.
۲
 
cutawayanimalpapper2با مداد رنگي ، قسمت هاي مختلف مرغ، مانند چشم، نوك، پا و ... را رنگ كنيد.آموزش عروسك سازي از وسط كاغذ را تا كنيد و مطابق عكس، برش هاي لازم را روي آن بزنيد.
۳
 
cutawayanimalpapper3الگوي خرگوش را دانلود كنيد و آن را روي كاغذ بكشيد و با قيچي جدا كنيد.
cutawayanimalpapper4از وسط كاغذ الگو را تا كنيد و مطابق عكس، برش هاي لازم را روي آن بزنيد.