وسايل لازم
 
 جوراب شلواري بچگانه
  • پنبه
  • نخ رنگي
  • مهره رنگي
  • سوزن
  • قيچي
مراحل ساخت
۱
 
kidstightsnake1مطابق عكس، جوراب شلواري را قيچي كنيد.
۲
 
kidstightsnake2داخل جوراب را از پنبه پر كنيد. سپس ته جوراب را با نخ و سوزن بدوزيد تا دهانه بازِ جوراب بسته شود.
۳
 
kidstightsnake3با نخ رنگي براي عروسك، دهان بدوزيد و به جاي چشمهايش از مهره هاي رنگي استفاده كنيد.
kidstightsnake4