وسايل لازم
 
 
  • جوراب
  • نخ مشكي و نخ رنگ جوراب
  • سوزن
  • قيچي
  • مداد رنگي صورتي
  • روبان باريك
مراحل ساخت
۱
 
sock_bunnies_93_3_step1لنگه جوراب را بر عكس مي كنيم و از نوك پنجه تا نرسيده به پاشنه جوراب را از وسط با قيچي مي بريم. دو تكه باريك به وجود مي آيد كه قرار است گوش هاي خرگوش باشند. دور آنها را با نخ همرنگ جوراب مي دوزيم.
۲
 
sock_bunnies_93_3_step2 جوراب را بعد از اينكه گوش هاي خرگوش دوخته شد٬ بر عكس مي كنيم تا به حالت اوليه در بيايد و روي جوراب نمايان شود. سپس داخل آن را پر از پنبه مي كنيم.
۳
 
sock_bunnies_93_3_step3 ساق جوراب را تا جايي كه لازم داريم نگه مي داريم و بقيه را مي بريم. هر چه ساق جوراب بلندتر باشد٬ خرگوش ما قد بلند تر مي شود.سپس مطابق شكل هاي بالا٬ انتهاي ساق جوراب را مي دوزيم.
۴
 
sock_bunnies_93_3_step4در آخر٬ نخ باقيمانده از دوختن را ٬ درون خود عروسك مان پنهان مي كنيم.
۵
 
sock_bunnies_93_3_step5پايين گوش هاي خرگوش عروسكي را  مي دوزيم تا بهتر و بانمك تر بايستند.
۶
 
sock_bunnies_93_3_step6چشم ها و دماغ عروسك كوچكمان را با نخ مشكي مي دوزيم.
۷
 
sock_bunnies_93_3_step7با مداد صورتي براي خرگوش عروسكي كوچكمان لپ صورتي مي كشيم.
sock_bunnies_93_3_resultمي توانيد با روبان يا گوله پشمي دور گوش هاي خرگوش تان را تزيين كنيد. اين خرگوش هاي كوچولو براي تزيين اتاق كودك فوق العاده اند